Thursday, September 1, 2005

Wanita-wanita yang dikisahkan di dalam Al Quran - 1

=Maimunah Binti Al-Harits=

Maimunah Binti Al-Harits,Saudara dari Ummu Fadh(Istri `Abbas,paman Rosulullah)dan Asma` binti Umais(Istri Ja`far bin Abi Thalib)Janda dari Abu Rahm Al-Amiri.Menikah dgn Rosulullah di Makkah saat Rosulullah dan Muslimin melakukan Umrah Qadh(1 thn setelah perjanjian Hudaibiyah)dgn mahar 400 dirham.Walimah diadakan di Saraf.Dimakamkan di Qubbah(suatau daerah di Saraf),tempatnya berpengantin dgn Rosulullah.

Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mu'min yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mu'min. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Qs.33:50)

=Masikah At-Ta`ibah=

Masikah At-Ta`ibah,Sahaya Abdullah bin Ubay bin Salul yg dipaksa tuannya menjadi pelacur.Setelah mengenal Islam,tidak mau lagi mengerjakan pekerjaannya yg lama,sehingga disiksa oleh Ibnu Salul.Akhirnya Masikah melarikan diri dari rumah bordil dan mengadu pada Rosulullah.Sehingga turun ayat Allah yg melindunginya.

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan (Qs.24:33)

=Hawa Ibunda Ummat Manusia=

Hawa, Ibunda ummat Manusia, Diciptakan Allah dari tulang rusuk kiri Nabi Adam As, yang disebut Al-Qushairi. Atas bujukan Iblis, lebih dahulu memakan buah yang dilarang Allah daripada Nabi Adam As.

Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini [37]. yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. (Qs.2:35)

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat [40] dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (Qs.2:37)

Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)". (Qs.7:20)

maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?" (Qs.7:22)

Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.(Qs.7:23)

Allah berfirman: "Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan (tempat mencari kehidupan) di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan". (Qs.7:24)

Allah berfirman: "Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu (pula) kamu akan dibangkitkan. (Qs.7:25)

Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata: "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi [949] dan kerajaan yang tidak akan binasa?" (Qs.20:120)

=Sarah Istri Nabi Ibrahim As=

Sarah, Istri Ibrahim As, Wanita pertama pengikut Da`wah Ibrahim As. Tubuhnya Allah pelihara dari jamahan Fir`aun si gelap mata. Ia mengusulkan suaminya menikahi Hajar. Api cemburu tak terelakkan tatkala sang bayi yg dinanti lahir dari rahim Hajar. Namun Allah selalu bersama orang yang sabar, datanglah khabar gembira bahwa ia akan hamil dan melahirkan Ishaq. Bahkan Sarah dianugerahi dua Nabi (Ishaq dan Ya`kub) dari keturunannya.

Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka, dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata: "Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah (malaikat-ma]aikat) yang diutus kepada kaum Luth." (Qs.11:70)

Isterinya berkata: "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamikupun dalam keadaan yang sudah tua pula?. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh." (Qs.11:72)

Para malaikat itu berkata: "Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? (Itu adalah) rahmat Allah dan keberkatan-Nya, dicurahkan atas kamu, hai ahlulbait! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah."(Qs.11:73)

Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.(Qs.14:37)

No comments: