Thursday, September 1, 2005

Wanita-wanita yang dikisahkan di dalam Al Quran - 3

=Rithah Al-Hamqa=

Rithah Al-Hamqa seorang wanita dari Bani Mahzum,karena rasa kekecewaannya terhadap suaminya-Sukhr- yang menikahinya hanya karena hartanya dan setelah itu meninggalkannya maka Rithah setiap hari mengupah gadis2 Makkah untuk memintal benang dan jika malam tiba Rithah menguraikan benang itu kembali,Demikianlah pekerjaan Rithah setiap hari sampai ajal menjemputnya.

Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat,menjadi cerai berai kembali,kamu menjadikan sumpah(perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu,disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain[838] Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu.Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.(Qs.16:92)

=Ummu Jamil Istri Abu Lahab=

Ummu Jamil Istri Abu Lahab yang selalu iri pada orang lain,suka mengadu domba,menghasut&menyebar fitnah,sangat membenci Rosulullah dan selalu menghalangi da`wah beliau,Apalagi ketika turun surat Al-Lahab dia memaksa putra2nya menceraikan istri mereka -Ruqayyah&Ummu Kaltsum(putri2 Rosulullah)-Ummu Jamil menemui ajalnya ditengah jalan ketika sedang menaburkan duri2 seperti biasa,sebagai seburuk2 kematian.

Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa [1608].Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.Dan (begitu pula) istrinya,pembawa kayu bakar [1609].Yang di lehernya ada tali dari sabut.(Qs. 111:1-5)

=Ummu Musa=

Ummu Musa menghanyutkan Musa ketika lahir atas wahyu yang Allah berikan kepadanya disungai Nil-karena Fir`aun memerintahkan tentaranya untuk membunuh setiap bayi laki2 dari bani Israil-Sampai akhirnya diselamatkan oleh Asiyah-istri Fir`aun-.Musa tdk mau menyusu kpd wanita2 lain kecuali Ummu Musa maka Asiyah menyerahkan Musa kpdnya untuk dirawat.Kenyakinan Ummu Musa akan jaminan Allah,membuatnya dpt merawat Musa Kembali dengan aman.

Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa;"Susuilah dia,dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai(Nil).Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah(pula) bersedih hati,karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu,dan menjadikannya(salah seorang) dari para rasul.(Qs.28:7)

Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa[1115].Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa,seandainya tidak Kami teguhkan hatinya,supaya ia termasuk orang-orang yang percaya(kepada janji Allah)(Qs.28:10)

dan Kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu;maka berkatalah saudara Musa:"Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?"(Qs.28:12)

Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya,supaya senang hatinya dan tidak berduka cita dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar,tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya(Qs.28:13)

=Istri Nabi Nuh As=

Istri Nabi Nuh As tidak mau beriman pada risalah suaminya,Bahkan dengan kan`an-anaknya-dan kaumnya berusaha untuk menggagalkan da'wah Nuh As,dengan ejekan2 yang menyakitkan.Ketika `adzab Allah berupa air bah datang,istri Nuh dan anaknya menolak untuk menaiki bahtera,bahkan dgn sombong mereka berkata akan naik ke atas gunung untuk menghindari air bah tersebut.Hingga akhirnya mereka tenggelam.

Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir.Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami;lalu kedua isteri itu berkhianat [1488]kepada suaminya (masing-masing),maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah;dan dikatakan(kepada keduanya):"Masuklah ke dalam jahannam bersama orang-orang yang masuk(jahannam)".(Qs:66:10)

Nuh berkata:"Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang.maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari(dari kebenaran).(Qs.71:5-6)

Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka(kepada iman) agar Engkau mengampuni mereka,mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya(kemukanya) dan mereka tetap(mengingkari) dan menyombongkan diri dengan sangat.(Qs.71:7)

Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka(kepada iman) dengan cara terang-terangan [1518]kemudian sesungguhnya aku(menyeru) mereka(lagi) dengan terang-terangan dan dengan diam-diam [1519],maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu,sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun,(Qs.71:8-10)

niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat,dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan(pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah?.(Qs.71:11-13)

Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian [1520].Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat?.Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita?.Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya,(Qs.71:14-17)

kemudian Dia mengambalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu (daripadanya pada hari kiamat) dengan sebenar-benarnya.Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan,supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu".Supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu".(Qs.71:18-20)

Nuh berkata: "Ya Tuhanku,sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka,dan melakukan tipu-daya yang amat besar".(Qs.71:21-22)

Dan mereka berkata:"Jangan sekali-kali kamu meninggalkan(penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan(penyembahan) wadd,dan jangan pula suwwa',yaghuts,ya'uq dan nasr[1521].(Qs.71:23)

Dan sesudahnya mereka menyesatkan kebanyakan (manusia);dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.".(Qs.71:24)

Dan mulailah Nuh membuat bahtera. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan meliwati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh: "Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami (pun) mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek (kami).(Qs.11:38)

Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa azab yang kekal.(Qs.11:39)

" Anaknya menjawab: "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah!" Nuh berkata: "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah (saja) Yang Maha Penyayang". Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya; maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. (Qs.11:43)

=Wa`ilah istri Nabi Luth As=

Wa`ilah Istri Nabi Luth As, selalu memberikan kabar kepada kaumnya-kaum sodom-yang melakukan homosex-kala suaminya kedatangan tamu yg tampan wajahnya. Imbalannya ia mendapatkan batangan emas & perak dari mereka. Dan juga berita tentang akan turunnya `adzab dari Allah yg akan turun saat shubuh tiba. Akhirnya Wa`ilah-yg bukan keluarga Luth As lagi karena kekhianatannya-ikut merasakan `adzab Allah yg menghancurkan kaum sodom.

Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua isteri itu berkhianat[1488] kepada suaminya (masing-masing), maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari(siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): "Masuklah ke dalam jahannam bersama orang-orang yang masuk (jahannam)".(Qs.66:10)

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth(kepada kaumnya).(Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka:"Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu [551],yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?".(Qs.7:80)

Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka),bukan kepada wanita,malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.(Qs.7:81)

Luth berdo'a:"Ya Tuhanku,tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu".(Qs.29:30)

Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas.Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji [730].Luth berkata:"Hai kaumku,inilah puteri-puteriku,mereka lebih suci bagimu,maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini.Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal ?".(Qs.11:78)

Mereka menjawab: "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan [731]terhadap puteri-puterimu;dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki.(Qs.11:79)

"Para utusan(malaikat) berkata:"Hai Luth,sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu,sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu,sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal[732],kecuali isterimu.Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh;bukankah subuh itu sudah dekat?"(Qs.11:81)

Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim [733].(Qs.11:82-83)

No comments: